หมวดหมู่ตำราเรียน

   About us


     "ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน" ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning  เริ่มดำเนินการเมื่อประมาณปี 2544  เพื่อมีหน้าที่ในการวางระบบงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ e-Learning  เป็น ศูนย์กลางในการผลิตบทเรียนแบบ e-Learning  ประสานงานกับคณาจารย์ สถาบันคอมพิวเตอร์  และสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ดูแลปรับปรุงการเคลื่อนไหวของเว็บไซต์ e-Learning (www.ram.edu) ควบคุมและดูแลระบบการเรียนการสอนแบบ online  การใช้งานบทเรียน e-Learning ดูแลฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลบทเรียน  ฐานข้อมูลผู้เรียน  ฐานข้อมูลหลักสูตร  การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและฐานข้อมูลภายนอก  ดูแล Infrastructure  ที่เกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการระบบการเรียนการสอน (Learning Management System)  โปรแกรมการจัดการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนกับระบบการใช้งานมัลติมีเดีย  ดูแลฐานข้อมูลและติดตามผล  การเรียนการสอนระบบ e-Learning เป็นการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้เป็นทางเลือกเสริมให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์  โดยมีแผนงานในการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมให้ความรู้ในการใช้ และสร้างบทเรียนแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเข้าสู่การเรียนการสอนแบบ e-Learning  และนำวิชาเรียนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการในเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความรู้ด้าน e-Learning   เพื่อประชาสัมพันธ์และการจัดการต่าง ๆ รองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เน้นการพัฒนาตนเองให้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างฐานความรู้สู่สากล.
     ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
     ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  10240
     หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108901 , 02-3108951-4
     หมายเลขโทรสาร  02-3108902.
     E-Mail :ruelearning@ru.ac.th